Phản hồi khách hàng Quynh Anh

14:50 08/07/2019

Rio had 15 years of tattooing, I believed and they did not disappoint me.

Nghệ nhân thực hiện

Hình xăm

Hình ảnh thực tế

Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5

  • Video hình xăm 6